Aixina és

Aixina és

561
En Aixina és  hem comentat extensament el primer volum, ya acabat, del Crit de la llengua del pare Josep Alminyana Vallés, comunicant als oyents...
Anal